Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(dalej jako „Regulamin”)

 

  § 1

Podstawa prawna i zakres

1. Podstawą sporządzenia Regulaminu jest art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 tj. ze zm.). 

2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: 

  1.) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, 

    2.) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym; 

    3.) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; 

    4.) tryb postępowania reklamacyjnego. 

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.  

4. Regulamin jest dostępny na stronie https://zyciebezdusznosci.pl.  

 

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

2) Regulamin – niniejszy regulamin.  

3) Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Nivalit, takie jak powódź, wichura, pożar, trzęsienie ziemi, nadzwyczajne opady śniegu, strajk, wojna, rozruchy społeczne, a także inne zdarzenia zewnętrzne, których następstwom nie można było zapobiec, powodujące niemożność świadczenia przez Nivalit usług elektronicznych.  

4) System – zespół współpracujących ze sobą̨ urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą̨ właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).  

5) Newsletter – usługa informacyjno-edukacyjna świadczona drogą elektroniczną przez Nivalit, polegająca na przesyłaniu informacji zawierających treści o charakterze edukacyjnym, handlowym lub informacyjnym, w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.  

6) Nivalit – Nivalit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 6/67, 30-415 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000857093, nr NIP: 6762584557, nr identyfikacyjny 
REGON: 386863710, numer telefonu: +48 579 545 359, adres e-mail: contact@nivalit.com. 

7) Użytkownik – każda osoba (podmiot), która korzysta z Newslettera. 

 

§ 3

Minimalne wymagania techniczne

1. Świadczenie usługi Newsletter odbywa się, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ust. 3 poniżej, przez urządzenie telekomunikacyjne Użytkownika oraz sieć telekomunikacyjną, do której dostęp posiada Użytkownik.  

2. Używane przez Użytkownika urządzenia telekomunikacyjne, winny spełniać warunki techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać wymagane świadectwa homologacji, certyfikaty lub świadectwa zgodności lub inne wymagane dokumenty.  

3. Użytkownik musi dysponować urządzeniem telekomunikacyjnym umożliwiającym korzystanie z sieci Internet oraz dysponować odpowiednim, minimalnym oprogramowaniem, tj.: 

    1.) system operacyjny Linux, iOS lub Windows 2000, XP lub Vista, 7, 8 lub 8.1, Java w wersji 7 oraz połączenia z siecią̨ Internet; 

    2.) przeglądarka internetowa (posiadające w szczególności obsługę̨ skryptów Java), np.: Mozilla FireFox lub Google Chrome  

 

§ 4

Zawarcie Umowy 

1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje z chwilą zaakceptowania Regulaminu oraz wypełnienia formularza. 

2. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności: 

    1.) wypełnić prawidłowo formularz podając imię oraz adres e-mail; 

   2.) przesłać formularz klikając przycisk zapisu – na podany adres e-mail wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego;

    3.) kliknąć na nadesłany na podany adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.  

 

§ 5

Charakterystyka Newsletter 

1. Newsletter może zawierać ogólne informacje dotyczące stanu zdrowia, chorób i ich leczenia. Wszelkie informacje podawane w ramach Newslettera mają charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny i nie mogą zastępować porady lekarza, ani nie mogą być wykorzystywane do diagnozowania jakichkolwiek chorób. W celu uzyskania dalszych informacji, porady dotyczącej stanu zdrowia, diagnozy lub leczenia Użytkownicy powinni zawsze skonsultować z lekarzem. 

2. Newsletter nie służy do udzielania jakichkolwiek porad dotyczących stanu zdrowia, leczenia lub diagnozy. 

3. Użytkownicy zobowiązani są nie przesyłać żadnych zapytań dotyczących stanu zdrowia, leczenia lub diagnozy na adresy kontaktowe wskazane w Newsletterze. Żadnej z informacji zamieszczonych w Newsletterze nie należy rozumieć jako sugestii, iż: 

    1.) możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej,  

    2.) nawet osoba zdrowa przyjmująca jakikolwiek lek poprawi swój stan zdrowia,  

    3.) nieprzyjmowanie jakiegokolwiek leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby,  

    4.) jakikolwiek produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym. 

 

§ 6

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Nivalit. 

2. Nivalit przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 123) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

3. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.  

4. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane są szczegółowo w Polityce prywatności. 

 

§ 7
Czas i odpłatność 

Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie i w czasie nieoznaczonym od momentu zarejestrowania się Użytkownika do momentu rezygnacji przez Użytkownika lub wypowiedzenia Usługi przez Nivalit. 

 

§ 8

Rezygnacja 

Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newsletter. Subskrypcję można anulować klikając odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości. 

 

§ 9
Rozwiązanie Umowy 

1. Nivalit może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną 
za miesięcznym okresem wypowiedzenia z następujących ważnych powodów: 

 1.) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Spółkę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 

  2.) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi; 

  3.) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Spółkę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem. 

2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostanie przesłane na adres e-mail podany przy zawarciu umowy o świadczenie usługi Newsletter. 

 

§ 10

Skutki usunięcia konta 

Usunięcie konta pocztowego Użytkownika i danych osobowych z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację. 

 

§ 11

Prawa autorskie 

Wyłączne prawa do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231), udostępnianych przez Nivalit, w szczególności majątkowe prawa autorskie, przysługują spółce Nivalit. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. 

 

§ 12

Informacje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług  

Na podstawie art. 6 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Nivalit informuje 
o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z Usług, tj.: 

    1.) możliwość otrzymania spamu,  

  2.) możliwość działania szkodliwego oprogramowania w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu;  

    3.) możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji 
w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;  

   4.) możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika;  

 5.) możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware). 

 

§ 13

Reklamacje Usług 

1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług lub w przypadku innych zastrzeżeń w odniesieniu do Usług, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. 

2. Reklamacja powinna zawierać:  

    1.) imię i nazwisko lub nazwę i adres siedziby Użytkownika;  

    2.) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;  

    3.) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;  

3. Reklamację należy złożyć na następujący adres e-mail: newsletter@zyciebezdusznosci.pl 

4. Nivalit udziela odpowiedzi w terminie czternastu (14) dni od dnia złożenia reklamacji. 

5. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać informację o odmowie lub uznaniu reklamacji oraz sposób załatwienia sprawy. 

 

§ 14

Zmiany Regulaminu 

1. Nivalit zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.  

2. O zmianie treści Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością wysłaną 
na podany przez Użytkownika adres e-mail. 

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie. 

4. Zmiana Regulaminu będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter. 

§ 15

Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie Użytkownika stanowią inaczej. 

2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu. 

3. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Portalu, w tym ze świadczenia Usługi będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny. 

 

§ 16

Wersja Regulaminu

Niniejszy Regulamin został zaktualizowany 14 grudnia 2021 r.

Powrót