Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1.0 Wstęp

Polityka Prywatności opisuje dlaczego i w jaki sposób Nivalit zbiera i używa danych osobowych oraz dostarcza informacji o prawach osób fizycznych. W przypadku wykorzystywania danych osobowych, Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnić dlaczego oraz jak są przetwarzane dane osobowe.

Przetwarzanie danych osobowych następuje w szczególności w przypadku otrzymanych danych osobowych z powodów opisanych poniżej lub o ile nie wskazano inaczej, z chwilą rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych.

1.1 Definicja danych osobowych

Dana osobowa oznacza każdą informację odnoszącą się do danej osoby fizycznej, która może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2.0 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nivalit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiot prawa polskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowickiej 6/67, 30-415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000857093, NIP: 6762584557, REGON: 386863710 (dalej zwany jako: „Nivalit” lub „Administrator Danych Osobowych”).

3.0 Podstawa prawna przetwarzania 

Wypełniając zobowiązanie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólnie Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej zwane jako: „OROD”), Administrator Danych Osobowych informuje, że podstawy prawne dla każdej czynności przetwarzania mogą się różnić w zależności od celu przetwarzania danych osobowych – wskazanego w odpowiednich punktach.

3.1 Kontakty handlowe

Nivalit przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie następujących podstaw prawnych i w następujących celach:

 • 6 ust. 1 lit. f) OROD [prawnie uzasadniony interes Nivalit]
 • Oferowanie usług przez Nivalit;
 • Rozwijanie przez Nivalit przedsiębiorstwa i usług;
 • Dostarczanie Państwu informacji o nas oraz zasięgu naszych usług;
 • Prowadzenie analiz takich jak trendy rynkowe, mapy powiązań czy możliwości sprzedaży;
 • Podnoszenie jakości naszych usług;
 • Wysyłanie „newsletters” oraz informowanie o Nivalit – dotyczy tylko podmiotów, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych;
 • Dochodzenie przysługujących roszczeń.

3.2 Wykonawcy

Nivalit przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie następujących podstaw prawnych i w następujących celach:

 • 6 ust. 1 lit. b) OROD [wykonywanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą]
 • Zawieranie i wykonanie umowy;
 • 6 ust. 1 lit. c) OROD [prawny obowiązek] lub art. 9 ust. 2 lit. b) i h) OROD [wypełnienie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw w zakresie zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej]
 • Pobieranie zaliczek na podatek dochodowy (PIT), składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
 • 6 ust. 1 lit. f) OROD [prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Nivalit]
 • Działalność związana z reklamą, marketingiem, public relations zgodna ze świadczonymi usługami;
 • Zarządzanie personelem, ankiety, analizy porównawcze, i inne analizy związane z personelem;
 • Dochodzenie przysługujących roszczeń, obrona przed roszczeniami;
 • Monitorowanie komputerów przenośnych, plików, serwerów baz danych i ruchu sieciowego.

3.3 Klienci i podwykonawcy będący osobami fizycznymi

Nivalit przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie następujących podstaw prawnych i w następujących celach:

 • 6 ust. 1 lit. b) OROD [wykonywanie umów lub podejmowanie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą]
 • Nawiązywanie współpracy z klientem korporacyjnym lub podwykonawcą;
 • Umożliwianie świadczenia usług klientom;
 • Zamawianie i przyjmowanie usług od klientów i podwykonawców;
 • 6 ust. 1 lit. c) OROD [wypełnianie ciążącego obowiązku prawnego]
 • Wypełnianie obowiązków podatkowych;
 • 6 ust. 1 lit. f) OROD [uzasadniony interes realizowany przez Nivalit]
 • Zarządzanie relacjami z klientami i podwykonawcami;
 • Wykonywanie analizy danych;
 • Administrowanie i zarządzanie;
 • Oferowanie usług Nivalit;
 • Dochodzenie przysługujących roszczeń, obrona przed roszczeniami.

3.4 Osoby fizyczne, których dane uzyskujemy w związku ze świadczonymi usługami na rzecz naszych klientów

Nivalit przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie następujących podstaw prawnych i w następujących celach:

 • 6 ust. 1 lit. a) OROD [uzasadniony interes]
 • Umożliwienie świadczenia usług klientom;
 • Zarządzanie usługami;
 • Rozwijanie przez Nivalit przedsiębiorstwa i usług;
 • Administrowanie i zarządzanie, w szczególności stroną internetową, systemami informatycznymi i aplikacjami;
 • Wykonywanie analizy danych;
 • Zarządzanie bezpieczeństwem oraz ocenianie ryzyka operacyjnego;
 • Dochodzenie przysługujących roszczeń, obrona przed roszczeniami;
 • Administrowanie, zarządzanie oraz rozwijanie zyciebezdusznosci.pl .

3.5 Osoba odwiedzająca stronę internetową

Nivalit przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie następujących podstaw prawnych i w następujących celach:

 • 6 ust. 1 lit. a) OROD [zgoda]
 • Monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania naszych warunków korzystania z naszej strony internetowej;
 • Oferowanie usług Nivalit;
 • Dostarczanie Państwu informacji o nas oraz o zasięgu naszych usług;
 • Administrowanie i zarządzanie naszą stroną internetową;
 • Agregowanie danych do analizy stron internetowych oraz dokonywanie ulepszeń;
 • Dochodzenie przysługujących roszczeń, obrona przed roszczeniami.

3.6 Newsletter  

Nivalit przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie następujących podstaw prawnych i w następujących celach:

 • 6 ust. 1 lit. a) OROD lub art. 6 ust. 1 lit. f) OROD [uzasadniony interes]
 • Wysyłanie newsletter’a;
 • Rozwijanie naszych usług;
 • Informowanie o aktywności Nivalit;
 • Oferowanie produktów oraz usług Nivalit;
 • Identyfikowanie klientów z podobnymi potrzebami.

4.0 Ujawnianie informacji

Państwa dane osobowe nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim z wyjątkiem następujących odbiorców:

 • Dostawcy usług, którzy mają pozyskać dane w imieniu Nivalit;
 • Organy rządowe bądź regulacyjne, sądy i organy ścigania lub agencje zgodne z wymogami lub zgodne z obowiązującym prawem.

5.0 Przekazywanie do krajów trzecich

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do krajów nie znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) – krajów trzecich, w oparciu o:

 • 45 ust. 1 OROD [decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony];
 • 46 ust. 2 lit. c) OROD [standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską].

6.0 Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywanie do końca współpracy klienta z Nivalit. Po tym czasie, dane osobowe mogą być przechowywane tylko przez okres wskazany zgodnie z przepisami lub tak długo jak Państwo lub Nivalit mogą dochodzić roszczeń.

7.0 Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo następujące prawa:

 • Prawo dostępu,
 • Prawo do sprostowania (aktualizacji),
 • Prawo do usunięcia,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do sprzeciwu.

8.0 Przekazywanie danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych jest:

 • Niezbędne do nawiązania i wykonywania współpracy z klientem przez Nivalit – w zakresie przetwarzania w określonych celach w obrębie uzasadnionego interesu Nivalit;
 • Obowiązkowe – w zakresie przetwarzania w określonych celach w obrębie prawnego obowiązku.

9.0 Nieletni

Nasza strona internetowa nie jest stworzona do korzystania z niej przez osoby poniżej 16 roku życia. Nie jest naszym celem zbieranie informacji o osobach poniżej 16 roku życia.

10.0 Pliki cookies

Plik cookie to niewielki plik danych, na którym są przechowywane dane komputera użytkownika pochodzące z przeglądarki internetowej podczas przeglądania naszej strony internetowej. Pliki cookies zostały zaprojektowane tak, aby być niezawodnym mechanizmem dla stron internetowych do zapamiętywania informacji bądź do zapisywania aktywności przeglądania użytkownika. Pliki cookies mogą być również użyte do zapamiętania fragmentów takich informacji jak: nazwy, adresy, hasła itd.

Używamy plików cookies w celu budowy z Państwem lepszej komunikacji, chcąc zapewnić Państwu jak najlepsze usługi oraz spersonalizować treści, które Państwo odbierają. Do używania strony lub aplikacji Nivalit wymagana jest zgoda na używanie plików cookies. Mogą Państwo zarządzać plikami cookies w swojej przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może mieć wpływ na odbiór treści strony internetowej lub aplikacji Nivalit.

10.1 Typy plików cookies

 • Tymczasowy – tymczasowo przechowywane w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do końca zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki);
 • Stały – pozostaje w pamięci przeglądarki tak długo jak w ustawieniach przeglądarki jest wyrażona zgoda na ich używanie;
 • Zewnętrzny – pochodzący z zewnętrznych (innych niż nivalit.com) stron internetowych (Google Analytics; Adobe; YouTube; Facebook; Twitter; Instagram);
 • Niezbędny – umożliwia korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej;
 • Funkcjonalny – zezwala użytkownikom na zapamiętywanie funkcji witryny preferowanych przez użytkownika;
 • Reklamowy – umożliwia dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika.

11.0 Skarga

Jeżeli chcą Państwo złożyć skargę na nasze przetwarzanie danych osobowych, prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail ze szczegółami dotyczącymi Państwa skargi na adres: gdpr@nivalit.com. Mogą Państwo również złożyć Skargę do odpowiednich organów:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul.Stawki 2
00-193 Warszawa

12.0 Kontakt

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności lub dotyczące przetwarzania państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z nami:

Nivalit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wadowicka 6/67
30-415 Kraków

E-mail: contact@nivalit.com

Telefon: ­­­­­­­+48 579 545 359

13.0 Wersja polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została zaktualizowana w lipcu 2021 r.

Powrót